سمینار بهای تمام شده راهبران شماران سیستم

دوره جديد سمينارهاي آموزشي و تحليلي شركت راهبران شماران سيستم با برگزاري سمينار تحليل بهاي تمام شده در روز جمعه مورخ ٩٤/٠٨/٠٨ ادامه يافت.
بخش اول: در اين بخش كه در سالن همايش پارسه هتل المپيك و با حضور مديران شركت هايى معتبر برگزار شد، ابتدا به انجام مقدمات لازم براي محاسبه ى بهاى تمام شده و تشریح ساختار نرم افزار بهای تمام شده شماران سیستم و تحلیل چگونگی ثبت اطلاعات جهت اخذ بهای تمام شده ی صحيح و قابل اتكا در نرم افزار شماران سيستم به صورت جامع پرداخته شد.


بخش دوم : در این بخش به تحلیل گزارشات و خروجی های بهای تمام شده و همچنين اهميت اين گزارشات براى راهنمايى و تصميم گيرى صحيح مديران هر سازمان پرداخته شد.
در بخش پايانى نيز به سوالات مهمانان حاضر در جلسه نسبت به مطالب مطرح شده و چگونگى اجراى اين مطالب در برخى از رويدادهاى خاص هر سازمان پاسخ هاى لازم ارائه گرديد.