کالای تولید سازندگان: ارسال کالا به سازنده و محاسبه مانده‌ حساب پیمانکار از نیازهای سازمان های تولیدی و صنعتی‏ ‏است

نرم ‏افزار کالای تولیدی سازندگان به‌منظور نگهداری موجودی کالاهای نزد پیمانکار به‌صورت ریالی و تعدادی و محاسبه نرخ کارمزد کالای ساخته‌شده است. تاثیر این عملیات بر بهای تمام شده کالاهای تولید شده و سودو زیان کالا قابل ردیابی است.

ویژگی‌ها:

  • کنترل دقیق موجودی پای‌کار سازنده
  • مشاهده انحرافات احتمالی در ارسال مواد و تحویل کالا
  • ثبت کالای ارسالی به سازنده و کنترل تعدادی بر اساس فرمول ساخت
  • گزارش کلی هزینه تولید توسط سازندگان
  • گزارش تجمیعی ارسال کالا به سازنده