ساختار محصول: مواد تشکیل‌ دهنده و ساعت کار صرف شده، برای تولید محصولات یا نیم ساخته‏ ها‏ از کاربردهای تولید است

تعریف استانداردهای مواد و زمان، ثبت عملکرد تولید را تسریع می‏کند. از طریق مقایسه میزان مصرف مواد و زمان‏ ها‏ی‏ ‏استاندارد و عملیات واقعی تولید کنترل‌های موردنظر مدیریت‏ ‏فراهم می شود.

ویژگی‌ها:

  • ثبت فرمول‌های ساخت شامل لیست مواد مصرفی (BOM)و زمان‌سنجی مراکز تولید
  • تعریف درخت محصول به تفکیک مواد و اجزای هر محصول
  • رسم خودکار درخت محصول بر اساس فرمول ساخت (BOM) و نمایش آن
  • فراهم نمودن اطلاعات موردنیاز بهای تمام‌شده استاندارد، ‏ برآورد بهای تمام‌شده