درآمد: شناسایی به‌ موقع‏ ‏درآمدها به تهیه صورت‏ ها‏ی مالی کمک شایانی می‏کند

. ثبت خدمات ارائه‌شده به همراه تعریف نحوه تسویه و استفاده از ارزهای مختلف به کارایی فرم صورت‌حساب درآمد افزوده است. 

ویژگی‌ها:

  • ثبت صورتحساب درآمد به‌صورت ریالی و ارزی
  • ارتباط یکپارچه صورت‌حساب درآمد با خزانه‌داری
  • انعکاس مالیات و ارزش‌افزوده حاصل از درآمد حاصل از خدمات در گزارش اظهارنامه فصلی
  • امکان ثبت سند حسابداری مالیات و عوارض صورت‌حساب درآمد به تفکیک
  • تهیه گزارش‌های مربوط به ارائه خدمات به اشخاص و گروه درآمدها