دارایی ثابت: دسترسی به اطلاعات لحظه ای دارایی‌های ثابت،‏ استهلاک، ‏اسقاط، نقل ‌و انتقال و.‏.. برای شناسایی صحیح دارایی ثابت، یک نیاز ضروری‏ ‏است

نرم‏ افزار برنا امکان شناسایی دقیق دارایی‌ها، ‏ هزینه استهلاک، ‏ استهلاک انباشته و صدور سند استهلاک در پایان هرماه را فراهم می‌کند.

ویژگی‌ها:

  • ثبت کارت دارایی بر اساس نوع دارایی، ‏ مرکز هزینه، ‏ محل استقرار، ‏ نحوه استهلاک، ‏ تاریخ بهره‌برداری و.‏..
  • امکان تعیین روش و نرخ استهلاک
  • امکان ثبت قیمت کارشناسی و سایر هزینه‌ها در کارت اموال
  • ثبت رویدادهای مختلف دارایی نظیر جابجایی بین مراکز، ‏ تعمیرات اساسی، ‏ تحویل انبار، ‏ فروش و اسقاط
  • تغییر دارایی با در نظر گرفتن تأثیر آن بر روی استهلاک
  • محاسبه استهلاک ماهانه دارایی
  • گزارش دارایی‌ها به تفکیک محل و نوع دارایی و مراکز هزینه
  • گزارش کامل استهلاک دارایی‌ها به‌صورت ماهانه و سالانه