خزانه‌داری: مدیریت وجوه نقد و کنترل منابع و مصارف، یکی از دغدغه‌های مدیران و ذی نفعان‏ ‏سازمان‌ها است

با استفاده از نرم ‏افزار خزانه‌داری برنا، ‏ ثبت و کنترل دریافت‌ها، ‏‏پرداخت‌ها و‏ ‏مدیریت نقدینگی به سهولت امکان پذیر‏ ‏است.

ویژگی‌ها:

  • مدیریت بهینه و کارآمد نقدینگی
  • مدیریت کلیه فرآیندهای دریافت و پرداخت، ‏ تنخواه‌گردان‌ها و ضمانت‌نامه‌ها
  • برآورد نقدینگی به‌روز یا در تاریخ‌های آینده
  • ثبت و نگهداری کلیه دریافت‌ها به‌صورت یکپارچه با سایر نرم‏افزارها (فروش، ‏ قرارداد فروش و.‏..)
  • ثبت و نگهداری کلیه پرداخت‌ها به‌صورت یکپارچه با سایر نرم‏افزارها (خرید، ‏ قرارداد خرید، ‏ سفارشات خارجی و.‏..)
  • ثبت و کنترل اسناد دریافتی و پرداختی و تضمینی به‌صورت عملیاتی
  • گزارش وضعیت چک‌های دریافتی، ‏ نزد صندوق، ‏ واگذارشده، ‏وصول‌شده و نقد شده
  • گزارش مغایرت بانکی و تنظیم صورت مغایرت (امکان فراخوانی اطلاعات از بانک)