خرید خدمات: یکی از فرایندهای عمومی‏در سازمان‏ها‏، ‏ کنترل و ثبت عملیات مربوط به خرید خدمات است

در نرم‏ افزار برنا،‏ امکان ثبت بهای خدمات و‏ ‏ارتباط آن با خزانه‌داری و ثبت خودکار آن در نرم ‏افزار حسابداری بوجود آمده است.

ویژگی‌ها:

  • ثبت دریافت چند خدمت در یک فرم صورت‌حساب هزینه
  • صدور سند عوارض مالیات پرداختی هزینه‌ها به تفکیک عوارض و مالیات
  • امکان استفاده از بابت‌ها در ثبت هزینه‌ها
  • امکان تعریف کسور بر لیست کل صورت‌حساب هزینه