حسابداری خرید: ‏ ‏مشاهده و پیگیری گزارش‏ها‏ی خرید و همچنین اثرات جانبی آن بر بازدهی صنایع تولیدی و بازرگانی تاثیرگذار است

در نرم‏ افزار برنا، ‏ثبت ارزی و ریالی اسناد انبار همراه با ثبت هزینه‌های تأمین کالا، ‏تهیه بهای دقیق کالای خریداری‌شده و تهیه گزارش ‏ها‏ی مدیریتی و گزارش خرید سه‌ ماهه فراهم شده است. 

ویژگی‌ها:

  • تعریف بخشنامه‌های خرید و تعیین قیمت‌های خرید
  • ثبت انواع رسید (خرید معلق، ‏ خرید قطعی و سفارش خارجی)
  • کنترل نحوه تسویه‌حساب فاکتور خرید
  • نگهداری اطلاعات خرید و برگشت از خرید به‌صورت ریالی و ارزی
  • تسهیم هزینه‌های جانبی تأمین کالا مانند حمل، ‏ انبارداری، ‏ ترخیص
  • مقایسه‌ نحوه تسویه فاکتورها