تولید کالا برای کارفرما: بخشی از فعالیت‌های عملیاتی به تولید برای کارفرمایان اختصاص داده می‌شود که پیگیری عملیات و فعالیت‌های آن برای مدیران اهمیت دارد

. در نرم‏ افزار تولید برای کارفرما، با دریافت مواد و تبدیل آن به محصول زمینه محاسبه بهای تمام شده خدمات تولیدی فراهم می گردد.

ویژگی‌ها:

  • کنترل دقیق عملکرد تولید برای کارفرمایان
  • مشاهده انحرافات احتمالی در دریافت مواد و تحویل محصول
  • ثبت مواد دریافتی از کارفرما و کنترل تعدادی محصول تولیدشده بر اساس فرمول ساخت
  • گزارش کلی هزینه تولید برای کارفرمایان