تولید: شناسایی محصولات و نیم ساخته‏ ها‏ و انتقال آنها به انبارها و شناسایی مواد و نیروی کار مصرف شده

‏ زیرساخت گزارش‏ ها‏ی متتنوع تولید و بهای تمام شده بوده که برای مدیریت سازمان جذاب است. با رسید محصولات، ‏علاوه بر تسریع در فرآیند فروش، ‏در پایان هر ماه گزارش ‏ها‏ی تولید بر مبنای واقعی ثبت می شود. 

ویژگی‌ها:

  • ثبت گزارش‏ ها‏ی تولید در پایان هر ماه بر اساس محصولات، ‏ نیم­ساخته‌ها و ضایعات وارده به انبار طی دوره
  • شارژ خط تولید از طریق حواله پای‌کار تولید
  • صدور رسید انبار برای محصولات، ‏ نیمه ساخته‌ها و ضایعات طی ماه قبل از ثبت گزارش‏ها‏ی تولید
  • برگشت مواد و نیمه ساخته‌ها از پای‌کار تولید به انبار
  • نگهداری دائمی‏موجودی مواد اولیه پای‌کار تولید
  • ثبت کارکرد مراکز هزینه در گزارش تولید
  • مصرف مواد اولیه و نیمه ساخته‌ها در گزارش تولید
  • گزارش‏ کار درجریان ساخت هر ماه