برآورد بهای تمام‌شده: نرم ‏افزار برآورد بهای تمام‌شده محصولاتی که هنوز تولید آن‌ها آغاز نشده و در مرحله سفارش هستند را محاسبه می‏کند

با استفاده از نرم افزار برنا با توجه به تغییرات در مواد دستمزد و سربار، بهای فروش مناسب محاسبه و سود محصولات قابل پیش بینی خواهد بود‏ ‏.

ویژگی‌ها:

  • امکان برآورد بهای تمام‌شده برای تولید محصولات جدید
  • تعریف نرخ جذب مواد بر اساس کد کالا به تفکیک نرخ واقعی یا استاندارد
  • تعریف برآورد بهای تمام‌شده با احتساب نرخ مواد، ‏ دستمزد و نرخ دستمزد پیمانکار
  • گزارش برآورد بهای تمام‌شده با استفاده از فرمول‌های برآوردی و اصلی