گالری تصاویر: امکان تعریف عنوان آلبوم و انتساب مجموعه‌ای از تصاویر به هر آلبوم با امکان تعریف سطح دسترسی و نحوه مشاهده

  • امکان تعریف عنوان آلبوم و انتساب مجموعه‌ای از تصاویر به هر آلبوم
  • امکان گروه‌بندی موضوعات گالری
  • امکان تعریف سطح دسترسی و نحوه مشاهده گالری تصاویر توسط کاربران