چارت سازمانی: تعریف چندین چارت سازمانی مستقل و تعیین ارتباط بین آنها، تعریف کاربران غیر سازمانی، ...

تعریف چندین چارت سازمانی مستقل و تعیین ارتباط بین آنها
تعریف رده‌های سازمانی
تعریف پست‌های سازمانی و انتساب یک یا چند پست به افراد
تعریف کاربران غیر سازمانی
تعریف تاریخ انقضا بر روی پست‌های سازمانی و کاربر
اعمال کنترل‌های امنیتی بر روی کاربر از طریق دسترسی‌های شبکه داخلی (Domain Controller)
تعریف گروه‌های کاربری جهت سهولت در تعریف دسترسی‌ها