مدیریت سطوح دسترسی و کنترل اطلاعات: تعریف گروه‌های کاربری و تعیین سطوح دسترسی به‌صورت گروهی در سطح فیلد و object

انواع حقوق دسترسی به بخش‌های مختلف نرم‌افزار اتوماسیون اداری شماران در دو سطح کاربری و گروه‌های کاربری قابل تعریف است .همچنین تمامی عملیات ویرایش و حذف موجودیت‌های سیستم، همراه با زمان، نام کاربری و شرح انجام آن به طور خودکار ثبت می‌گردد.

 

  • تعریف گروه‌های کاربری و تعیین سطوح دسترسی به‌صورت گروهی
  • تعریف دسترسی در سطح فیلد و object
  • امکان تعريف سطوح دسترسي و نوع عمليات مجاز توسط کاربران و تعیین نقش برای کاربر
  • امکان مدیریت کاربران از جمله تعیین مدت اعتبار کاربران در سیستم به منظور عدم ورود به سیستم پس از مدت مقرر
  • امکان کنترل ورود کاربر به سیستم بر اساس دسترسی‌های شبکه داخلی