دفترچه تلفن: ثبت شماره‌های تلفن به‌همراه نام و مشخصات تکمیلی در گروه‌بندی‌های متفاوت

  • دفترچه تلفن شخصی و سازمانی
  • ثبت شماره‌های تلفن به همراه نام و مشخصات تکمیلی در گروه‌بندی‌های متفاوت
  • امکان جستجوی پیشرفته در دفترچه تلفن