دریافت و ارسال پیام: ارسال، دریافت و بایگانی پیام برای همه کاربران بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب سازمانی

 

  • امکان ارسال و دریافت پیام برای همه کاربران سیستم بدون در نظر گرفتن چارت سازمانی
  • ذخیره پیام‌های دریافتی و ارسالی توسط هر کاربر
  • امکان بایگانی پیام‌ها
  • مشاهده تعداد و وضعیت پیام‌های ارسالی به‌صورت خوانده شده و خوانده نشده
  • امکان ایجاد پیش‌نویس پیام و ذخیره آن
  • امکان ارسال گروهی پیام