تقویم کاری: تعریف تقویم درون سازمانی برای تعطیلات و مناسبت‌ها، امکان تغییر تقویم سیستم به شمسی، میلادی، هجری

  • امکان تعریف تقویم درون سازمانی برای تعطیلات و مناسبت‌ها
  • امکان ایجاد و تغییر تقویم سیستم به شمسی، میلادی، هجری (چند تقویمی)