کالیبراسیون: تجهیزات مرجع و تیم کالیبراسیون، نتایج حاصل از کالیبراسیون، صدور گواهینامه، گزارش کالیبراسیون و صدور فراخوان کالیبراسیون و ...

نرم‌افزار کالیبراسیون شماران به‌منظور کنترل صحت، دقت عوامل موثر و قابل‌سنجش در دستگاه‌های آزمون، تجهیزات و ابزارهای اندازه‌گیری کاربرد دارد. دستگاه‌ها و ابزار اندازه‌گيري بايد به‌طور دوره‌اي كاليبره شده تا کالیبراسیون بر کیفیت عملیات تولید تأثیرگذار باشد. نگهداری اطلاعات دستگاه‌های کالیبره شده، اعلام هشدار و فراخوان پس از پایان زمان اعتبار کالیبره شدن، ثبت نتایج و صدور گواهي كاليبراسيون در این نرم‌افزار در نظر گرفته‌شده است.