کارتابل: نمایش فرم‌ها در کارتابل، نمایش خطی مراحل طی شده، زمان انجام هر فرایند و ...

کارتابل الكترونيكی برای انجام امور بوده است تا با مشاهده اقدامات انجام شده قبلی، دستورالعمل‌ها و توضیحات خود را ثبت و جهت انجام اقدامات آتی به سایر کاربران ارسال کند. گردش مکاتبات و ارجاعات بر اساس چارت سازمانی و یا فرایندهای کسب‌وکار صورت می‌گیرد.