مدیریت مدارک و مستندات: تعریف مدارک، درخواست بازنگری، تائید و تصویب، سوابق بازنگری مدارک و ...

مدارک و مستندات فنی و مهندسی بخشی از دارایی‌ها و دانش سازمان محسوب می‌شود که در صورت نياز می‌بایست به سرعت در دسترس قرار گیرد. نرم‌افزار مدیریت مدارک و مستندات شماران، ابزاری جهت مديريت الکترونيکي اسناد، تصاوير، جداول و کليه مدارک کاغذي و فايل‌هاي الکترونيکي در حوزه سیستمی است که با توجه به سطوح دسترسي‌های مختلف به کاربران امکان تهیه، تائید، بازبيني، ذخيره‌سازي، بازيابي و به اشتراک گذاشتن مدارک و مستندات را مي‌دهد. در این نرم‌افزار امنيت اطلاعات با ويرايش‌هاي متفاوت يک سند و يا مدرک محفوظ می‌ماند.