فرم ساز (Form Builder): تولید فرم با تنظیمات ساده، ارتباط فرم با فرایند و یا چارت سازمانی، تعریف جداول Master – Detail، امکان برنامه‌نویسی در فرم‌ها و ...

طراحی و ایجاد فرم‌های الکترونیکی جهت ثبت فعالیت‌ها، به‌سادگی توسط کاربران در ابزار فرم ساز شماران قابل پیاده‌سازی بوده و فرم‌ها و اطلاعات ثبت‌شده در آنها قابل ویرایش و جستجو است.