فرایند ساز: مدل سازی و طراحی فرایند، قابلیت کد نویسی، ارتباط با دیتابیس‌ها، ایجاد قوانین و ...

تعریف فرم دینامیک به منظورهای خاص و گردش آن‌ها بر اساس موتور گردش کار (Workflow) به منظور تعریف شرط و شروط برای گردش یک فرم در کارتابل در این نرم‌افزار امکان‌پذیر است.