طرح نظارت (Survey Plan): لیست 29 گانه مطابق استانداردهای پژو و ISO TS و ...

نرم‌افزار طرح نظارت شماران دفترچه‌ای شامل مدارک و اطلاعات تولید و کنترل محصول است که تماماً به زبان انگلیسی تهیه می‌شود. این نرم‌افزار قابلیت نگهداری نسخه‌های متفاوت، تائید و تصویب هر سند را داشته که از الزامات خودروسازان برای تأمین‌کنندگان به شمار می‌رود و این نرم‌افزار پاسخگوی مستندات بی‌شماری است که قطعه سازان خودرو در تضمین کیفیت به آن احتیاج دارند.