مدیریت بازاریابی: مشخصات تکمیلی مشتریان، کارشناسان فروش مرتبط، گروه و وضعیت مشتریان، نوع اقدامات، ثبت مراحل اصلی فروش و ...

وجود انبوهی از اطلاعات مربوط به مصرف‌کنندگان و پایش مشتریان بالقوه و بالفعل، لزوم استفاده از نرم‌افزار پیشرفته را بیش‌ازپیش افزایش داده است. نرم‌افزار بازاریابی شماران با نگهداری سوابق مشتریان و مصرف‌کنندگان سبب حفظ ارتباط دائمی با آنان می‌گردد. تیم بازاریابی می‌تواند بر اساس این نرم‌افزار اقدام مناسب را در زمان لازم سازمان‌دهی کند. آمارهای تحلیلی نرم‌افزار مرتبط با مشتریان، کارشناسان و صنعت برای تصمیم سازی مدیران بازاریابی امری ضروری است.