قرارداد انبوه‌سازی: تعیین واحدها و متعلقات و نحوه تسویه پیش‌قرارداد و قرارداد قطعی فروش، ثبت هزینه‌های انجام‌شده برای پروژه‌ها و ...

این نرم‌افزار، انبوه‌سازان مسکن را قادر می‌سازد تا ضمن نگهداری اطلاعات واحدهای مسکونی و تجاری با بهینه‌سازی فرآیند فروش از مرحله بازاریابی تا تکمیل واحدها و تحویل آنها مبادلات مالی را کنترل کند.