نگهداری و تعمیرات (نت): برنامه‌ریزی نگهداری تعمیرات پیشگیرانه (PM) و اضطراری (EM) ریال برنامه ماهانه و سالانه نت و ...

نرم‌افزار نگهداری و تعمیرات با استفاده از مدل برنامه‌ریزی برای بازدیدها و تعمیرات به‌صورت پیشگیرانه و اضطراری نرم‌افزار مناسبی برای استفاده بهینه و مداوم دستگاه‌ها فراهم می‌سازد. سازمان‌ها می‌توانند با به‌کارگیری این نرم‌افزار قبل از وقوع خرابی و توقفات ناشی از آن نسبت به تعمیرات اقدام نمایند این امر سبب تحویل به‌موقع سفارشات و کاهش توقفات تولیدی خواهد شد.