مدیریت پروژه‌های پیمانکاری: امکان تعریف انواع پروژه، مراحل و فعالیت‌های آن، مدیریت و کنترل پروژه‌ها

امکانات

 • امکان ثبت قرارداد پیمانکاری
 • تعریف ضمانتنامه‌های پرداختی
 • امکان تعریف انواع پروژه، مراحل و فعالیت‌های آن
 • امکان تعریف و ثبت مراحل و فعالیت‌‎های پروژه
 • امکان تعریف مراکز هزینه و پروژه
 • امکان اولویت‌بندی فعالیت‌ها در هر پروژه بر اساس فعالیت پیش‌نیاز
 • امکان زمان‌بندی هر یک از فعالیت‌ها در هر پروژه
 • امکان ثبت هزینه‌های مختلف پروژه
 • امکان تخصیص منابع انسانی و ماشین آلات به هر پروژه
 • ثبت کارکرد روزانه پرسنل بر اساس پروژه
 • امکان ثبت مواد و مصالح مصرفی به تفکیک هر فعالیت در هر پروژه
 • امکان ثبت فهرست بها
 • ثبت علل تاخیر فعالیت‌ها
 • ثبت درصد پیشرفت هر پروژه
 • پیگیری وضعیت پروژه‌ها
 • ارسال صورت وضعیت به کارفرما
 • ثبت صورت وضعیت دریافتی از پیمانکار
 • ثبت صورت وضعیت کارفرما به تفکیک انواع صورت وضعیت
 • ثبت گزارش بازدیدها و جلسات هماهنگی
 • ثبت مکاتبات مشاور، پیمانکار و مدیر طرح
 • ثبت تنخواه گردان کارگاهی و امکان ردیابی آن در امور مالی
 • معرفی انواع تعهدات کارگاهی
 • ثبت تعهدات کارگاهی و فراخوانی آن در فرم پرداخت‌ها و تنخواه گردان

گزارشات

 • گزارش مانده وضعیت تعهدات کارگاه
 • گزارش کارکرد نیروی انسانی طی دوره
 • گزارش تنخواه گردان کارگاهی
 • گزارش مانده صورت وضعیت‌های ارسالی به کارفرما به‌تفکیک پروژه
 • گزارش تفصیلی صورت وضعیت ارسالی به تفکیک پروژه