ساختار چند شرکتی (هلدینگ): تراز تجمیعی حساب‌ها از سطح تراز هلدینگ تا سطح تراز کل زیرمجموعه‌ها، تراز تجمیعی حساب‌ها از سطح تراز هلدینگ تا سطح معین زیرمجموعه‌ها و ...

نرم‌افزار ساختار چند شرکتی شماران برای مدیریت و کنترل شرکت‌های زیرمجموعه‌ توسط شرکت مادر یا هلدینگ امکان‌پذیر است. اطلاعات حسابداری و ترازها در قالب مشترک در هلدینگ یکپارچه می‌شوند. علاوه بر آن عملیات اصلی شرکت شامل فروش، درآمدها و هزینه‌ها نیز به‌طور خودکار تجمیع می‌شوند. گزارش‌های نقدینگی مشترک نیز از بخش‌های مهم نرم‌افزار است. مدیریت هلدینگ می‌تواند با اتکا به این گزارش‌های، استراتژی‌ها و سیاست‌های شرکت مادر و سایر شرکت‌ها را تعیین کند.