دارایی ثابت: مدیریت دارایی‌ها، کنترل نقل و انتقال و محاسبه استهلاک، ثبت مکانیزه سند استهلاک ماهانه، گزارشات متنوع اموال و ...

دارایی‌های ثابت از مهم‌ترین منابع برای نیل به اهداف سازمان است. دسترسی به اطلاعات دارایی‌ها در خصوص بهره‌برداری از آنها و سایر اطلاعات مانند استهلاک، اسقاط، نقل‌وانتقال و... برای برنامه‌ریزی صحیح دارایی ثابت نیاز ضروری سازمان است. نرم‌افزار دارایی ثابت شماران امکان شناسایی دقیق دارایی‌ها، هزینه استهلاک، استهلاک انباشته و صدور سند استهلاک را در پایان هر ماه فراهم می‌کند.


امکانات

 •  ثبت کارت دارایی بر اساس نوع دارایی، مرکز هزینه، محل استقرار، نحوه استهلاک، تاریخ بهره‌برداری و ...
 •  امکان تعیین روش و نرخ استهلاک
 •  امکان تکثیر دارایی به تعداد لازم
 •  تخصیص شماره اموال به دارایی
 •  امکان ثبت قیمت کارشناسی و سایر هزینه‌ها در کارت اموال
 •  ثبت رویدادهای مختلف دارایی نظیر جابجایی بین مراکز، تعمیرات اساسی، تحویل انبار، فروش و اسقاط
 •  امکان شناسایی و ثبت هزینه استهلاک دارایی‌های بلااستفاده
 •  قابلیت ثبت نقل و انتقال و دارایی
 •  محاسبه استهلاک ماهانه دارایی
 •  ثبت سود و زیان حاصل از فروش دارایی‌

گزارشات

 • گزارش دارایی ثابت به‌تفکیک محل دارایی
 • گزارش دارایی‌ها به‌تفکیک نوع دارایی و مراکز هزینه
 • گزارش دارایی‌ها به‌تفکیک تحویل گیرندگان
 • گزارش کامل استهلاک دارایی‌ها به‌صورت ماهانه و سالانه
 • گزارش دارایی‌های فروش رفته
 • گزارش دارایی‌های اسقاط شده