خزانه داری: صدور برگ دریافت و پرداخت، چاپ چک، کنترل بانک‌ها و صندوق، کنترل و برآورد نقدینگی

آگاهی از وضعیت نقدینگی سازمان و کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها یکی از راه‌های نظارت بر عملکرد مالی سازمان است. برنامه‌ریزی وجوه نقد با هدف تخصیص صحیح و دقیق منابع، باعث جلوگیری از هدر رفتن منابع سازمان می‌گردد و این مهم جز با استفاده از ابزاری مناسب امکان‌پذیر نمی‌باشد. نرم‌افزار خزانه‌داری شماران با جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات دریافت‌ها و پرداخت‌ها و همچنین ثبت اسناد مربوطه در حسابداری، مدیران مالی را در کنترل نقدینگی و نظارت بر گردش وجوه نقد سازمان یاری می‌نماید.

 

امکانات

 • صدور برگ دریافت و پرداخت ارزی ـ ریالی

 • ثبت و نگهداری کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های نقد و چک

 • امکان ثبت فرم انتقال بین بانکی و بین صندوق‌ها

 • ثبت اسناد دریافتی و پرداختی اول دوره

 • ثبت و کنترل چک‌های دریافتی در مراحل دریافت، واگذاری، وصول، برگشت و خرج کرد

 • ثبت و کنترل چک‌های پرداختی در مراحل مختلف پرداخت، برداشت، برگشت، ابطال و استرداد چک‌ها

 • ثبت و نگهداری چک‌های تضمینی به‌نفع و عهده شرکت

 • ثبت و کنترل پرداختی بابت سفارشات خارجی

 • امکان معرفی سریال دسته چک‌های دریافتی از بانک‌ها و چاپ چک بانک‌های مختلف

 • امکان راس‌گیری چک‌ها

 • ثبت و کنترل وام‌های دریافتی

 • امکان صدور پیش‌نویس تنخواه‌گردان

 • ثبت مکانیزه تنخواه‌گردان

 • دریافت اطلاعات بانک‌ها و ورود آن به خزانه‌داری به‌منظور تهیه گزارش مغایرت بانک‌ها

 • امکان رفع مغایرت بانکی از سه روش متداول

گزارشات
 

 • گزارش موجودی صندوق و بانک در مقاطع زمانی مختلف

 • گزارش وضعیت چک‌های دریافتی، نزد صندوق، واگذار شده، نقد و وصول شده و ... به‌تفکیک اشخاص یا به‌صورت کلی

 • گزارش چک‌های پرداختی شامل چک‌های برداشت شده و معوق

 • گزارش سوابق اسناد دریافتنی و پرداختنی به‌تفکیک هر سند

 • گزارش سر رسید چک‌های دریافتی و پرداختی به‌تفکیک هر ماه

 • گزارش برآورد نقدینگی برای تاریخ روز و تاریخ‌های آینده (به‌صورت نقد و چک، تعهدی و پیشبینی)

 • گزارشات تنخواه‌گردان

 • گزارش مغایرت بانکی و تنظیم صورت مغایرت

 • گزارش راس‌گیری چک‌ها