تسهیم هزینه:تهیه مکانیزه جدول تسهیم هزینه‌ها، جدول تسهیم ثانویه هزینه‌های سربار مراکز خدماتی

برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش حاشیه سود لازم است تا سازمان‌ها از ترکیب دقیق هزینه‌ها به تفکیک محل‌های رخداد آنها اطلاع داشته باشند. از سوی دیگر، بکارگیری مفاهیم تسهیم هزینه در روش‌های محاسبه بهای تمام شده غیر قابل اجتناب است.
سازمان‌ها برای گزارش‌گری و شناسایی بهتر هزینه‌ها، آنها را بر اساس عوامل هزینه و مراکز هزینه، تفکیک و طبقه‌بندی می‌نمایند. برای سازمان‌ها مطلوبیت دارد بدانندکه چه سهمی از هزینه‌های مراکز خدماتی به یکدیگر یا به مراکز تولیدی تخصیص می‌یابد. نرم‌افزار تسهیم هزینه شماران به‌طور هم‌زمان مراکز هزینه و عوامل هزینه را در شناسایی، طبقه‌بندی و گزارش‌گری هزینه‌ها بکار برده و بستر اطلاعاتی بسیار مناسبی را برای تحلیل هزینه‌ها فراهم می‌کند. این نرم‌افزار قادر است بر مبنای هر سه روش مستقیم، یک‌طرفه و دو طرفه (ریاضی) تسهیم هزينه‌های‌ سربار دواير خدماتي به دواير توليدي را محاسبه نماید.

امکانات

 • تعریف مبانی تسهیم هزینه
 • امکان تسهیم خودکار مراکز خدماتی به مراکز تولیدی
 • تعریف روش تسهیم هزینه های واحدهای خدماتی به یکدیگر و به واحدهای تولیدی
 • تهیه جدول تسهیم ثانویه و تخصیص هزینه‌های سربار مراکز خدماتی به تولیدی
 • امکان تهیه نرخ ساعتی دستمزد به‌تفکیک هر ماه به سه حالت؛ نرخ بر اساس کارکرد، حضور فیزیکی و زمان تولید
 • امکان جایگزینی نرخ جذب سربار با نرخ محاسبه شده

گزارشات

 • گزارش تسهیم هزینه مراکز خدماتی به سایر دوایر خدماتی و تولیدی
 • گزارش نرخ جذب بر اساس کارکرد واقعی
 • گزارش انحراف به تفکیک مواد، دستمزد و سربار
 • گزارش انحراف به تفکیک زمان تولید
 • گزارش انحراف به تفکیک حضور فیزیکی