بودجه: تنظیم بودجه نقدی و سرمایه‌ای، ثبت بودجه فروش، درآمد و تولید، مصرف مواد اولیه و ...بودجه در سازمان‌ها به‌عنوان راهنمای عمل مدیران، از نیازهای اساسی هر سازمان محسوب می‌شود. نرم‌افزار بودجه شماران با دسترسی به کلیه اطلاعات موردنیاز در بخش‌های مخت

بودجه در سازمان‌ها به‌عنوان راهنمای عمل مدیران، از نیازهای اساسی هر سازمان محسوب می‌شود. نرم‌افزار بودجه شماران با دسترسی به کلیه اطلاعات موردنیاز در بخش‌های مختلف سازمان قادر است که اطلاعات پایه‌ای را فراخوان نموده و با تنظیمات مورد نظر می‌تواند با بودجه عملیاتی درآمد و فروش، هزینه‌ها، بهای تمام‌شده و در نهایت سود و زیان آتی سازمان را برآورد کند علاوه بر آن پیش‌بینی وضعیت نقدینگی سازمان‌ها از کارکردهای بودجه نقدی است. بودجه سرمایه‌ای نیازهای سازمان را برای تأمین مخارج اصلی مشخص می‌سازد.

امکانات

 • ثبت بودجه فروش محصولات بر اساس هر محصول
 • ثبت بودجه در آمد شرکت به تفکیک درآمد
 • بودجه تولید محصول
 • بودجه مصرف مواد اولیه بر اساس بودجه تولید
 • محاسبه خرید مواد اولیه بر اساس بودجه تولید
 • محاسبه ریالی خرید مواد اولیه
 • محاسبه ظرفیت مراکز تولیدی
 • محاسبه هزینه‌های تولیدی، پشتیبانی و خدماتی
 • محاسبه بودجه بهای تمام شده محصولات
 • تجزیه زمانی مطالبات و تعهدات
 • تنظیم بودجه نقدی و سرمایه‌ای
 • محاسبه ورود وجوه نقد فعالیت‌های عملیاتی

گزارشات

 • گزارش هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی سال جاری و سال بودجه
 • گزارش عملکرد و سود و زیان سال جاری و بودجه
 • گزارش بودجه فروش و درآمد سال جاری و بودجه
 • گزارش نرخ جذب هزینه‌های سال جاری و بودجه
 • گزارش بهای تمام شده محصولات سال جاری و بودجه
 • گزارش سود و زیان سال جاری و بودجه
 • گزارش ترازنامه سال جاری و بودجه