بهای تمام‌شده محصولات: محاسبه بهای تمام‌شده ماهانه به تفکیک مواد، دستمزد و سربار، سند تحلیلی آن، گزارش تحلیلی عملکرد بهای تمام‌شده کالای فروش رفته و ...

مديران شرکت‌های تولیدی براي مقاصد برنامه‌ريزي و كنترل عمليات، به گزارش‌های حسابداري بهای تمام‌شده نیازمند می‌باشند. نرم‌افزار بهای تمام‌شده شماران، اولین نرم‌افزار بهای تمام‌شده محصولات در ایران است که به‌صورت بسته‌ی نرم‌افزاری، در همه شرکت‌های تولیدی به‌سرعت قابل پیاده‌سازی و اجرا است. این نرم‌افزار علاوه بر محصولات، بهای تمام‌شده کالاهای نیم ساخته و فرعی را نیز محاسبه می‌کند. تمامی محاسبات بهای تمام‌شده به عهده این نرم‌افزار بوده و گزارش‌های آن به‌طور خودکار با گزارش‌های حسابداری، انبار، فروش و خرید انطباق داشته و انجام امور حسابرسی و حسابداری سنجش مسئولیت را تسهیل می‌کند.

امکانات

 • امکان تعریف مراکز هزینه با درج مبانی تسهیم
 • استفاده از کاردکس نیم‌ساخته به‌جای جدول معادل آحاد
 • محاسبه نرخ ساعتی دستمزد مراکز هزینه به‌تفکیک ماه و سال
 • امکان ثبت نرخ ساعتی دستمزد بر اساس زمان حضور فیزیکی، زمان کارکرد و زمان تولید
 • محاسبه بهای تمام شده به‌تفکیک ماه و صدور سند حسابداری
 • محاسبه حاشیه سود ماهانه و سالانه فروش محصولات
 • امکان ثبت و کنترل ضایعات عادی و غیر عادی
 • امکان ثبت و کنترل توقفات
 •  امکان تحلیل سند بهای تمام شده از سطح سند تا عملیات 

گزارشات

 • مواد مصرفی به‌تفکیک مراکز هزینه، پیمانکار و محصول
 • گزارش جذب سربار بر اساس محصول و مرکز
 • گزارش سربار واقعی به‌تفکیک مرکز و عوامل هزینه
 • گزارش بهای محصول در مراکز
 • گزارش بهای تمام شده محصولات به‌تفکیک مرکز هزینه و محصول نهایی با لحاظ نمودن تولید دوباره کاری
 • گزارش مغایرت جذب دستمزد و سربار به‌تفکیک مرکز هزینه
 • گزارش عملکرد بهای تمام شده کالای فروش رفته و کنترل با حساب‌های مالی
 • گزارش آنالیز بهای تمام شده به‌تفکیک، مواد، دستمزد، سربار و ضایعات برای کلیه‌ی مراحل تولید کالا
 • گزارش انحراف از استاندارد به‌تفکیک مواد، دستمزد و سربار
 • گزارش انحراف بهای تمام شده
 • گزارش انحراف کلی مواد و ضایعات
 • گزارش برآورد بهای تمام شده

نرم افزار بهای تمام شده

حسابداري صنعتي یا نرم افزار بهای تمام شده در يک بنگاه اقتصادي با توليد اطلاعات مرتبط به هزينه هاي براي مقاصد مختلف از جمله تعيين بهاي تمام شده محصولات توليد شده جهت تهيه صورت هاي مالي و مقاصد مالياتي آغاز و به ارزيابي عملکرد مديريت قسمت ها و بخشهاي مختلف گسترده گرديده و تا پيش بيني هزينه ها و درآمد ها در جهت پشتيباني از تصميم گيران ادامه مي يابد.(نرم افزار بهای تمام شده)
سيستم بهاي تمام شده امکان کنترل فعاليتها و هزينه ها را براي مسئولين يک بنگاه اقتصادي فراهم آورده و آنها را در استفاده بهينه امکانات موجود و بهبود بخشيدن وضعيت جاري بنگاه اقتصادي و پيش بيني دقيق تر فعاليتهاي اتي ياري مي نمايد.
سيستم بهاي تمام شده بعنوان يک جزء از سيستم يکپارچه براي اين امر مهم طراحي گرديده است.

امکانات سیستم
 • قابليت گرداوري ، انباشت و تخصيص هزينه ها بر اساس دو روش هزينه يابي سفارش کار و هزينه يابي مرحله اي با توجه به نوع فعاليت سازمان(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت هزينه يابي بر اساس اطلاعات واقعي يا استاندارد(نرم افزار بهای تمام شده)
 • رويکرد جذب هزينه ها به روشهاي هزينه يابي جذفي و هزينه يابي متغير (مستقيم يا نهايي)(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت تعيين و تحليل انحرافات لز لستاندارد و تجزيه آن به روش هاي دو انحرافي (انحراف نرخ و انحراف کارايي) ، سه انحرافي (انحراف بودجه ، انحراف کارايي و انحراف حجم) و چهار انحرافي(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت تعريف دوره هاي محاسباتي مختلف در يک سال مالي
 • قابليت تقسيم مراکز توليدي به ايستگاه هاي کاري مختلف(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت محاسبه قيمت تمام شده کالاي خريد خدمات توليدي
 • قابليت محاسبه قيمت تمام شده کالاي فروش خدمات توليدي(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت محاسبه قيمت تمتام شده يک محصول يا کالا با فرمول هاي مختلف
 • قابليت پيش بيني قيمت تمام شده يک محصول يا کالا بر اساس مباني استاندارد(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت محاسبه قيمت تمام شده يک محصول نيمه ساخته يا محصول در يک ايستگاه کاري(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت تعيين ميزان درصد عوامل هزينه مراکز توليدي به هر ايستگاه کاري(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت تسهيم هزينه هاي مراکز خدماتي
 • قابليت گزارش نقطه سر به سر توليد محصولات و محاسبه حاشيه فروش(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت محاسبه هزينه ها و قيمت تمام شده در دوره هاي مختلف
 • قابليت پيش بيني قيمت تمام شده(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت گزارش قيمت تمام شده محصولات به تفکيک مواد ، دستمزد و سربار توليد
 • 18-قابليت گزارش توليدات به صورت تعدادي و ريالي(نرم افزار بهای تمام شده)
 • 19-قابليت گزارش ضايعات بصورت تعدادي و ريالي
 • 20-قابليت گزارش مصرف مواد استاندارد و واقعي(نرم افزار بهای تمام شده)
 • 21-قابليت گزارش انحراف مصرف مواد براي محصول و مرکز توليدي