بهای تمام‌شده خدمات: محاسبه بهای تمام‌شده خدمات و فعالیت‌ها، تسهیم هزینه مراکز غیرعملیاتی به فعالیت‌ها و خدمات و ...

نرم‌افزار بهای تمام‌شده خدمات براي به‌دست آوردن بهای تمام‌شده فعاليت‌ها و خدمات سازمان‌ها و شركت‌هاي پروژه محور استفاده مي‌شود، رویکرد بهای تمام‌شده بر مبنای پروژه قدرتمند مدیریتی است که افزایش کارایی و بهره‌وری به همراه خواهد داشت.