اعتبارات دولتی: فرایند بودجه و اعتبارات، اختصاص بودجه و مدیریت اعتبارات هزینه‌ای و ...

در سازمان‌ها و نهادهای دولتی، به‌منظور ایجاد تعادل بین هزینه‌ها، درآمدها، بدهی و تعهد، لازم است قبل از تخصیص اعتبارات، مجوز لازم از سوی

دستگاه ذی‌ربط صادر گردد و سپس برای تأمین هزینه‌های جاری، اعتبارات مناسب تخصیص تا در چارچوب اعتبارات هزینه نمایند و این امر سبب

 مدیریت کارآمد و موثر بودجه دستگاه‌های دولتی می‌گردد.