کالای تولیدی سازندگان: کنترل عملکرد سازندگان و انحراف احتمالی در ارسال مواد و تحویل کالا بر اساس فرمول ساخت و ...

عملیات برون‌سپاری و تولید کالا توسط سازندگان خارج از سازمان به لحاظ کنترل مقادیر موجودی کالای نزد سازندگان و نگهداری اطلاعات مالی بسیار بااهمیت است. در نرم‌افزار کالای تولیدی سازندگان توسط کاردکس مجازی از موجودی کالا مطلع شده و بر اساس فرمول ساخت، مواد اولیه باقی‌مانده نزد سازنده قابل شناسایی است.