قراردادهای خرید:ثبت قرارداد خرید ریالی و ارزی، اعلامیه ورود کالا برای اقلام ملزم به کنترل کیفی، صدور برگشتی کالای مردودی توسط QC

نرم‌افزار قراردادهاي خريد، برای کنترل و راهبری صحيح قراردادهاي منعقده ارایه شده است. مقایسه اقلام سفارشات اعلام شده به تامین‌کنندگان و زمان‌های تحویل آنها سبب افزایش کنترل سازمان بوده و سبب استفاده بهینه از منابع سازمان می‌گردد. نرم‌افزار قراردادهای خرید از ورود کالاهای بدون کیفیت و بیش از سفارشات اعلامی جلوگیری به‌عمل می‌آورد.

 

امکانات

 •  فرم قرارداد خرید به صورت ریالی و ارزی
 • اعلامیه ورود کالا برای کالاهایی که بایستی کنترل کیفیت شوند
 • برگشتی کالای مردودی که توسط کنترل کیفیت رد شده‌اند
 • گزارش واحد کنترل کیفی بر اساس تأیید، مردود و مشروط
 •  رسید انبار مقادیر شمارش‌شده
 • رسید انبار مقادیر شمارش‌شده فاکتور ارزی
 • امکان صدور اعلامیه ورود کالا بر اساس قرارداد و جدول قطعات رسیده
 •  

گزارشات

 • گزارش قراردادهای خرید
 • گزارش مقایسه اقلام رسیده (مالی)
 • گزارش مقایسه اقلام رسیده (مدیریت)
 • گزارش روزانه کنترل کیفیت
 • گزارش وضعیت اقلام داده
 • گزارش خلاصه وضعیت یک قرارداد
 • گزارش پرداخت به سازندگان