حمل‌ونقل: صدور بارنامه و اسناد حسابداری کرایه حمل و ...

حمل‌ونقل از انعقاد قرارداد فروش تا تحویل محصول به مشتریان جزئی از فرآیند نرم‌افزار حمل‌ونقل شماران به محسوب می‌شود. ثبت مشخصات وسیله نقلیه، محاسبه کرایه حمل بر اساس مسیر، ثبت مشخصات بارنامه و ...برای واحدهای ترابری و لجستیک شرکت‌ها و سازمان‌ها مناسب است.

 

امکانات

 • تعریف مشخصات وسیله نقلیه و راننده
 • تعریف مشخصات کالا و مشتری
 • تعریف نرخ کرایه حمل بر اساس مسیر به‌تفکیک کد و نام مسیر
 • تنظیم قرارداد فروش مشتریان با احتساب سقف اعتباری و عوارض
 • ثبت سند ماهانه کرایه حمل راننده‌ها
 • ثبت بارنامه با احتساب مشخصات وسیله نقلیه، مشتری، وزن ناخالص و خالص
 • ثبت فاکتور فروش بارنامه و درج در حساب‌های مالی
 • امکان انتقال بارنامه‌ها به صورت فایل
 • امکان حذف موردی یا گروهی بارنامه‌ها

گزارشات

 • گزارش صورت وضعیت قرارداد به‌تفکیک مشتری
 • گزارش فروش کالا به مشتریان به‌تفکیک محصول و مشتری با احتساب نوع فروش
 • گزارش وضعیت کرایه حمل
 • گزارش وضعیت محصول به‌تفکیک محصولات بر اساس نوع فروش
 • گزارش وضعیت مشتریان بر اساس قرارداد، بارنامه و محصول
 • گزارش سندهای کرایه حمل