برنامه‌ریزی خرید و تدارکات: فرآیند درخواست‌ کالا از انبار تا درخواست خرید و ارسال برای کمیسیون خرید و تهیه استعلام، ثبت نتیجه استعلام و ...

برنامه‌ریزی خرید و تدارکات به مدیریت و سازمان‌دهی فرآیندهای تأمین کالا و خدمات موردنیاز شرکت از تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی می‌پردازد. برنامه‌ریزی خرید و تدارکات موجب مدیریت بهینه قرارداد با فروشندگان می‌گردد. از طریق برنامه‌ریزی خرید می‌توان مانع اتلاف منابع مالی سازمان گردید. نرم‌افزار شماران سیستم با اختصاص صحیح منابع مالی و برنامه‌ریزی و زمان‌بندی در تدارکات کالا از هرج‌ومرج در امر خرید جلوگیری می‌کند.