کالیبراسیون:تجهیزات مرجع، تیم‌های کالیبراسیون، صدور گواهینامه، گزارش کالیبراسیون، فراخوان کالیبراسیون

نرم‌افزار کالیبراسیون شماران به منظور کنترل صحت و دقت عوامل موثر و قابل سنجش در دستگاه‌های آزمون و تجهیزات و ابزارهای اندازه‌گیری کاربرد دارد که عملکرد آنها بر کیفیت فرآیند عملیات تولید تاثیرگذار می‌باشد. دستگاه‌هاي اندازه‌گيري بايد به طور دوره‌اي كاليبره شوند. ثبت و نگهداری اطلاعات دستگاه‌های کالیبره شده، اعلام هشدار و فراخوان دستگاه‌ها پس از پایان زمان اعتبار کالیبره شدن، ثبت نتایج و صدور گواهي كاليبراسيون از جمله مواردی است که در این نرم‌افزار در نظر گرفته شده است.

 

امکانات
 

 • معرفی گروه ابزار و تعریف واحدهای اندازه گیری
 • مشخصات تجهیزات مرجع به تفکیک کارخانه و کشور سازنده، شماره سریال و شماره دستورالعمل و ...
 • پارامترهای اندازه‌گیری کالیبراسیون به تفکیک نوع و گروه ابزار
 • خواندن فایل ابزارهای جدید و امکانات شماره شناسایی، تاریخ انقضا، شماره گواهینامه و ....
 • تعریف تیم‌های تخصصی کالیبراسیون
 • معرفی واحدهای درخواست کننده
 • ابزار اندازه‌گیری به تفکیک نام و گروه ابزار، مشخصات کارخانه، کشور سازنده و .....
 • درخواست کالیبراسیون بر اساس نوع درخواست کنترل یا کالیبره
 • امکان ثبت و اعلام نتایج کالیبراسیون بر اساس شماره ردیابی، محل انجام و شماره شناسایی
 • صدور گواهینامه (قبول، مردود و یا مشروط)
 • فراخوان انجام کالیبراسیون برای واحدها


گزارشات
 

 • گزارش آماری تعدادی و درصدی گروه ابزار به تفکیک واحد درخواست کننده
 • گزارش فراخوان واحدها به تفکیک واحد درخواست کننده و ابزار
 • لیست ابزارها بر اساس تاریخ کالیبراسیون، تاریخ انقضا و وضعیت کالیبراسیون
 • لیست تجهیزات مرجع بر اساس کد شناسایی، تاریخ کالیبراسیون و تاریخ انقضا
 • سابقه کالیبراسیون ابزار بر اساس واحد درخواست کننده، انجام دهنده، تایید کننده و یا نتیجه کالیبراسیون
 • گزارش برنامه ماهانه و سالانه کالیبراسیون