پیمانکاری: مدیریت قرارداد پیمانکاری و کارفرمایی، کنترل صورت وضعیت کارفرمایان و پیمانکاران، انطباق با استاندارد 9 و 29 و ...

پروژه‌ها به دلیل ماهیت متنوع و غیرتکراری‌، ساختاری متفاوت از امور روزمره دارند بدین خاطر مدیریت و کنترل پروژه‌ها همواره مشکل‌تر و نیازمند توجه بیشتر است. نرم‌افزار مدیریت پروژه‌های پیمانکاری شماران از مفاهیم برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه بهره می‌گیرد و ابزاری قدرتمند برای گردآوری، پردازش داده‌های خام پروژه و تهیه گزارش‌های و آمار تحلیلی‌ موردنیاز مدیران است.