طرح تکوین: پرسشنامه امکان سنجی ساخت، نقشه‌ها و دانش فنی، ظرفیت سنجی تولید، لیست ماشین آلات و تجهیزات

کنترل و شناخت فرآیند ساخت محصولات جدید، شامل شناسایی مراحل تولید، شرح موقعیت‌ها و به طور کلی تجزیه و تحلیل ساخت محصول از الزامات طرح تکوین است. نرم‌افزار طرح تکوین شماران با ثبت فرآیند امکان سنجی ساخت محصول شروع شده و با تعیین منابع مورد نیاز و چگونگی تولید یک محصول ادامه می‌یابد و پس از تایید نتیجه امکان سنجی و ساخت نمونه اولیه به پایان می‌رسد. در این نرم‌افزار از چک لیست‌های مورد نیاز برای تایید یا رد سفارشات دریافتی استفاده شده است.


امکانات

 • معرفی محصول جهت ساخت به تفکیک نام محصول و مشتری
 • پرسشنامه امکان سنجی ساخت به تفکیک مشتری و محصول
 • اطلاعات و مدارک فنی دریافتی جهت ساخت
 • تهیه نقشه‌های اجزا به تفکیک نظارت و نقشه‌های مربوطه
 • دانش فنی و تکنولوژی‌های لازم برای ساخت قطعه
 • ظرفیت سنجی تولید (پیش‌بینی) با لحاظ نمودن قطعه، ماشین، نفر ساعت و ماشین ساعت مورد نیاز
 • تجهیزات جابجایی بازرسی، اندازه‌گیری و آزمون
 • شناسایی تخصص‌های مورد نیاز به جهت ساخت قطعه
 • مراحل ساخت پیمانکاران فرعی به تفکیک محصولات، عملیات و تامین کنندگان
 • معرفی فرآیند عملیات OPC بر اساس شماره و شرح عملیات و قطعه/ محصول فروشی
 • نحوه بسته بندی با درج نوع پوشش و بسته بندی، شماره و طرح بسته بندی
 • نحوه بازیابی/ وارهایی اقلام به تفکیک محصول و مشتری
 • الزامات زیست محیطی با درج الزامات حاکم بر پیامد زیست محیطی
 • نتیجه طرح امکان سنجی ساخت با لحاظ نمودن علل رد سفارش
 • لیست اقدامات سازمان قبل از ساخت نمونه اولیه/ تولید یک روز خط
 • چک لیست اقدامات سازمان قبل از ساخت نمونه اولیه