تولید: ثبت گزارش تولید بر اساس فرمول ساخت، درج میزان مواد و قطعات مصرفی، اپراتور، ایستگاه کاری، مرکز هزینه، محصولات اصلی، محصولات فرعی و ضایعات، شماره سفارش، کد ماشین و شیفت و ...

نرم‌افزار تولید شماران، اطلاعات جامع و متنوعی از عملكرد توليد و مقايسه آن با استانداردهای مهندسی ساخت و وضعيت کالاهای نیم ساخته و ساخته‌شده را در اختيار مدیران و كاربران مربوطه قرار می‌دهد. در اين نرم‌افزار اطلاعات مربوط به مواد مصرف‌شده و زمان کار به تفکیک مراکز و شیفت کاری ثبت می‌شود. پس از آن آمار و گزارش‌های متنوع از عملکرد تولید برای نظارت‌های مدیریتی آماده خواهد بود.

 

امکانات

 

 • تعریف گروه فرمول ساخت
 • تعریف فرمول‌های ساخت (BOM و زمان سنجی)
 • تعریف FPC به تفکیک پروژه، محصول و شماره فنی و رسم نمودار ارتباط بین FPC های ساخت یک محصول
 • تعریف درخت محصول به تفکیک مواد و اجزا هر محصول، کد و نام فرمول، محصول اصلی و میزان کارکرد در هر مرکز هزینه
 • رسم اتوماتیک درخت محصول بر اساس فرمول ساخت (BOM)
 • نمایش درخت محصول به صورت شماتیک
 • چاپ فرمول ساخت (BOM)
 • تهیه فرم گزارش تولید بر اساس فرمول ساخت، درج میزان مواد و قطعات مصرفی، اپراتور، ایستگاه کاری، مرکز هزینه، محصولات اصلی، محصولات فرعی و ضایعات، شماره سفارش، کد ماشین و شیفت
 • امکان فیلترینگ شماره مسلسل، کد پروژه، شماره سریال محصول و نام پروژه در فرم چاپ فرمول ساخت
 • امکان صدور دستور تولید از روی برنامه ثبت شده از طریق برنامه‌ریزی تولید
 • امکان کنترل حد مجاز تغییرات مقداری در گزارش تولید


گزارشات
 

 • گزارش مواد مصرفی مراکز هزینه به تفکیک مواد اولیه و کالای نیم ساخته
 • گزارش مواد مصرفی به تفکیک پیمانکاران بر اساس میزان تولید و تعداد مواد مصرفی
 • گزارش مواد مصرفی به تفکیک محصولات بر اساس واحدهای معرفی شده
 • گزارش مواد ضایعاتی در محصولات بر اساس میزان تولید
 • گزارش مقایسه‌ای کارکرد بر اساس مرکز هزینه و جمع دستمزد
 • گزارش ساعات کارکرد و دستمزد
 • گزارش مقایسه‌ای مقدار تولید بر اساس ماه، کد کالا و سریال محصول
 • گزارش برنامه‌ریزی مواد به تفکیک کد و نام کالا با تعیین میزان کسری و اضافی مواد
 • گزارش روزانه تولید به تفکیک سفارش، ردیابی، شیفت، اپراتور و ...
 • گزارش دوباره کاری کل و به تفکیک مسئول
 • گزارش توقفات برنامه‌ریزی نشده به تفکیک خط تولید، ماشین آلات و مراکز هزینه
 • گزارش ضایعات به تفکیک ماه با درج علت ضایعات، مسئول ضایعات، نوع ضایعات و ...
 • گزارش تولید ماهانه محصولات به تفکیک هر پروژه
 • ضایعات عادی و غیرعادی در گزارش تولید
 • گزارشات انحراف

-         گزارش انحراف مواد

-         گزارش انحراف دستمزد

-         گزارش انحراف سربار

-         گزارش انحراف بهای تمام شده