تولید برای کارفرما: برنامه‌ریزی مواد، برنامه‌ریزی جامع قالب‌ها و دستگاه‌ها و در نظر گرفتن نگهداری و تعمیرات و ...

در برخی از سازمان‌ها عملیات تولید به‌صورت کارمزدی با دریافت مواد از کارفرما آغاز می‌شود. این امر نیازمند کنترل لحظه‌ای موجودی کالای کارفرما در سازمان است. در نرم‌افزار تولید برای کارفرما با ایجاد کاردکس مجازی مواد دریافت شده و به محصول تبدیل می‌شود. کنترل انحرافات احتمالی در دریافت مواد و تحویل محصول بر اساس فرمول ساخت قابل پیگیری است.