مدیریت ساختار سازمانی: تعریف چارت سازمانی و نمایش گرافیکی آن، تعریف کمیسیون عوامل در توزیع و پخش بر اساس چارت سازمانی

ثبت و نمایش چارت سازمانی و ارتباط آن با پرسنل سازمان این امکان را در اختیار کاربر قرار می‌دهد که در قسمت‌های مختلف علی‌الخصوص محاسبه کمسیون عوامل فروش در نرم‌افزار توزیع و پخش بتوان از چارت سازمانی برای اختصاص کمسیون به پست‌های بالاتر نیز استفاده نمود.