بهره‌وری نیروی انسانی: راندمان عملکرد پرسنل تولیدی و انحراف از استاندارد تولید یک قطعه توسط افراد مختلف و ...

نرم‌افزار بهره‌وری نیروی انسانی برای کنترل، نمایش عملکرد نیروی انسانی شاغل در مراکز تولیدی طراحی‌شده و بر مبنای تکمیل گزارش‌های روزانه تولید قادر است عملکرد کارکنان مربوطه را در خصوص هر مرحله از تولید گزارش کند. این گزارش‌های به مقایسه عملکرد هر یک از کارکنان با استانداردهای تولید یک قطعه، یا مقایسه با گروهی از کارکنان که همان تولید را انجام داده‌اند و یا با عملکرد همان فرد در روزهای مختلف می‌پردازد. مقایسه ضایعات هر یک از کارکنان با مقدار ضایعات استاندارد نیز از امکانات دیگر این نرم‌افزار است.

امکانات

 • معرفی ساعت کار، مقدار تولید و ضایعات مربوط به هر پرسنل تولیدی
 • ثبت فرم جدول بهره‌وری تولید کالاها به تفکیک
 • امکان نمایش راندمان عملکرد هر یک از پرسنل تولید

گزارشات

 • مقایسه عملکرد هر پرسنل تولیدی با سایر پرسنل
 • مقایسه عملکرد هر یک از پرسنل در روزهای مختلف
 • گزارش تولید قطعات مختلف توسط پرسنل تولید
 • گزارش تولید یک قطعه توسط پرسنل مختلف تولیدی
 • گزارش انحراف میانگین و انحراف از استاندارد تولید یک قطعه توسط افراد مختلف
 • گزارش بهره‌وری پرسنل تولیدی به صورت مقدار و ریال
 • گزارش مقایسه ضایعات تولیدی توسط پرسنل تولیدی
 • گزارش جامع تولید روزانه بر اساس ایستگاه کاری، محصول و سفارش
 • گزارش تولید بر اساس اپراتور، مرکز و توقفات