بهره‌وری نیروی انسانی: کارکرد و ضایعات پرسنل تولیدی، مقایسه کارکرد، میانگین و استاندارد بهره‌وری

نرم‌افزار بهره‌وری نیروی انسانی شماران برای کنترل و نمایش عملکرد نیروی انسانی درگیر با تولید طراحی شده و بر مبنای تکمیل گزارشات روزانه تولید قادر است عملکرد کارکنان مربوطه را در خصوص هر مرحله از تولید گزارش نماید. این گزارشات به مقایسه عملکرد هر یک از کارکنان با استانداردهای تولید یک قطعه، یا مقایسه با گروهی از کارکنان که همان تولید را انجام داده‌اند و یا با عملکرد همان فرد در روزهای مختلف می‌پردازد. مقایسه ضایعات هر یک از کارکنان با مقدار ضایعات استاندارد نیز از امکانات دیگر این نرم‌افزار است.

 

امکانات

 

 • معرفی ساعت کار، مقدار تولید و ضایعات مربوط به هر پرسنل تولیدی
 • ثبت فرم جدول بهره‌وری تولید کالاها به تفکیک
 • امکان نمایش راندمان عملکرد هر یک از پرسنل تولید

 

گزارشات

 

 • مقایسه عملکرد هر پرسنل تولیدی با سایر پرسنل
 • مقایسه عملکرد هر یک از پرسنل در روزهای مختلف
 • گزارش تولید قطعات مختلف توسط پرسنل تولید
 • گزارش تولید یک قطعه توسط پرسنل مختلف تولیدی
 • گزارش انحراف میانگین و انحراف از استاندارد تولید یک قطعه توسط افراد مختلف
 • گزارش بهره‌وری پرسنل تولیدی به صورت مقدار و ریال
 • گزارش مقایسه ضایعات تولیدی توسط پرسنل تولیدی
 • گزارش جامع تولید روزانه بر اساس ایستگاه کاری، محصول و سفارش
 • گزارش تولید بر اساس اپراتور، مرکز و توقفات