مزایای استفاده از نرم افزار BPMS
  •  ايجاد، ذخيره، بازيابي و ويرايش گردش‌كار و فرآيندها به صورت گرافيكي
  •  تعريف قالب محتوای اسناد، مدارک و فرم‌ها در گردش كار
  • تعريف شروط و تصميم‌گيري در مراحل مختلف گردش‌كار و فرآيند
  • طراحي و پياده‌سازي پردازش‌هاي مورد نظر سازمان در بخش‌هاي مختلف گردش‌كار و فرآيند.
  • امكان برقراري ارتباط با بانك‌هاي اطلاعاتي مختلف و تصميم‌گيري طبق اطلاعات موجود آن‌ها در حين گردش‌كار و فرآيند یا دریافت و ارسال اطلاعات از طریق سرویس‌های مختلف (SOA)