هر سيستم نرم ‌افزار ERP داراي تعدادي سرويس افقي (Horizantal) و تعدادي ماژول عمودي (Vertical) می‌باشد.
كه اين ماژول‌های عمودي عبارت‌اند از:
• مالي (تمامي سیستم‌ها و امكاناتي كه مرتبط با امور مالي هستند شامل: حسابداري، بودجه و اعتبارات، دريافت و پرداخت، قيمت تمام‌شده، حسابداري انبار، حسابداري پروژه،‌اموال، ...)
• منابع انساني (تمامي سیستم‌ها و امكاناتي كه مرتبط با مديريت كردن امور منابع انساني سازمان هستند شامل: اطلاعات كاركنان، احكام، حقوق و دستمزد، مرخصي، مأموریت، بيمه، رفاه، وام، بازنشستگي، ...)
• پشتيباني (تمامي سیستم‌ها و امكاناتي كه در خدمت تهيه و تدارك امكانات مورد نياز سازمان هستند شامل: مديريت كالا و انبارها، خريد و تداركات،، مناقصات و مزايدات، حمل‌ونقل، ...)
• مديريت ارتباط با مشتري (تمامي سیستم‌ها و امكاناتي كه در خدمت ارائه خدمات بيشتر و بهتر به مشتريان می‌باشند شامل: فروش، بازاريابي، مركز تماس، صورتحساب‌ها، ...)