فرم‌ساز شماران یک ابزار طراحی فرم‌های سازمانی است که از جمله امکانات این ابزار می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • امکان طراحی انواع فرم‌های سازمانی توسط Admin سیستم
 •  ارایه مجموعه کاملی از ابزارهای طراحی
 •  امکان تعریف ویژگی‌های خاص فرم (اندازه، شکل، عنوان و . . . )
 •  امکان تعیین ویژگی‌های فیلدهای نمایشی (نوع فیلد، فرمت اطلاعات ورودی، نگارش فیلد و . . . )
 •  امکان اعمال سطح دسترسی برای ورود اطلاعات روی فرم‌های طراحی شده
 •  امکان طراحی گردش کار مجزا برای هر فرم توسط Designer WorkFlow و چارت سازمانی
 •  امکان تعیین وابستگی فیلدهای یک فرم
 •  امکان اعمال تغییرات بعد از طراحی و گردش اطلاعات
 •  امکان خروج موقت از WorkFlow و برگشت مجدد به WorkFlow (مواردی که نیاز است چرخش نامه و یا فرم از روال دیگری به لحاظ چارت سازمانی طی شود)
 •  امکان تعیین مکان و اندازه هر یک از فیلدهای فرم توسط Admin سیستم
 •  امکان گردش فرم‌ها در کارتابل